Regulamin konkurs - #DevBlogChallenge

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs (zwany dalej: „Konkursem”) jest prowadzony pod nazwą: #DevBlogChallenge

2. Organizatorem Konkursu jest firma Sharpeo Cezary Woszczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 109 b lok. 117, 02-707 Warszawa, zarejestrowanej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 7971922786, REGON: 142721040 (zwana dalej: „Organizatorem”).

3. Konkurs jest organizowany w ramach wydarzenia Fire Talk - Personal Branding programisty, które odbędzie się 6 grudnia 2018 roku, o godz. 18:30, w Warszawie.

4. Możliwość wzięcia udziału w Konkursie mają pełnoletnie osoby fizyczne posiadające:
a) pełną zdolność do czynności prawnych;
b) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3. ust. 1a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.;
c) adres mailowy;
d) bloga/stronę internetową dotyczącą programowania lub branży IT
(zwane dalej: „Uczestnikami”).

5. Konkurs jest podzielony na dwa etapy.
I etap - rozpoczyna się 30 października (od momentu udostępnienia postu z informacją o konkursie w serwisie Facebook) i potrwa do 13 listopada do godz. 23:59 - w tym czasie można dokonywać zgłoszeń do konkursu za pomocą formularza.
II etap - rozpoczyna się 14 listopada (od momentu udostępnienia postu z informacją w serwisie Facebook) do 2 grudnia do godz. 23:59 - w tym czasie można oddawać głosy na najlepszego bloga/stronę internetową.

6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§ 2 – WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy Organizatora oraz strony umów cywilnoprawnych zawartych z Organizatorem,
b) inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, tj. osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Warunkami które musi spełnić uczestnik są:
a) posiadanie bloga/strony internetowej dotyczącego programowania/branży IT,
b) na blogu/stronie musi być minimum 6 postów,
c) najnowszy post powinien być dodany w ciągu ostatniego miesiąca
d) w czasie trwania konkursu uczestnik powinien opublikować post o dowolnej tematyce z obszaru programowania/branży IT
e) uczestnik zobowiązany jest również do opublikowania postu na temat wydarzenia Fire Talk - Personal Branding programisty i poinformowania o nim na portalu Facebook lub innym portalu, na którym uczestnik posiada swój profil.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania zgłoszenia poprzez formularz .

5. W ramach Konkursu Uczestnik może dokonać maksymalnie jednego Zgłoszenia.

§ 3 – PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnik osobiście musi dokonać zgłoszenia do konkursu poprzez formularz. Warunkiem jest podanie adresu swojego bloga/strony internetowej o tematyce dotyczącej programowania/branży IT oraz danych kontaktowych takich jak adres e-mail, imię, nazwisko.

2. Zgłoszony blog/strona internetowa nie może zawierać treści:
a) które mogłyby naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności;
b) posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób;
c) pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

3. W II etapie konkursu odbędzie się głosowanie, które zdecyduje o wyłonieniu laureata konkursu - zwycięzcy głównej nagrody.

4. Komisja konkursowa składająca się z trzech osób dodatkowo nagrodzi autora bloga/strony internetowej, która ich zdaniem posiada wyjątkowe walory – wyróżnia się.

5. Przedstawienie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia Fire Talk - Personal Branding programisty, w czwartek 6 grudnia 2018 roku, o godz. 18:30 w Warszawie.

§ 4 – NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano dwie nagrody. Jedną z nich otrzyma laureat, wyłoniony przez największą liczbę głosów, natomiast drugą nagrodę otrzyma autor wybrany przez Komisję Konkursową.

2. Laureatom nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenie o zamianę przyznanej nagrody na inne przedmioty lub świadczenia.

3. Laureaci nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

4. Powiadomienie o wygranej w Konkursie nastąpi w sposób opisany w § 3 ust. 5 powyżej.

§ 5 – PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WIZERUNKU

1. Uczestnik zapewnia Organizatora, że zamieszczony w zgłoszeniu blog/strona internetowa jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik jako autor posiada wszelkie prawa autorskie.

2. Z chwilą umieszczenia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi na okres 5 lat od chwili jego przesłania nieodpłatnego, nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania ze zgłoszenia poprzez udostępnianie adresu bloga/strony internetowej bądź postu napisanego w ramach konkursu na Fanpage’u Sharpeo w serwisie Facebook oraz na koncie Organizatora w serwisie Twitter i Instagram wraz z opisaniem jej imieniem i nazwiskiem lub innym oznaczeniem Uczestnika.
a) zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych;
b) wprowadzanie do pamięci komputera;
c) wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych;
d) wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów, oraz rozpowszechnianie (publikacja) w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet; rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora (w tym www.sharpeo.com, www.sharpeo.pl), na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (w tym w serwisach: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube); udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

3. Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z opublikowanymi treściami na blogu/stronie. W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub rozporządzania blogiem/stroną przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przeciwko Organizatorowi wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z uzasadnionymi, udokumentowanymi roszczeniami w zakresie ww. praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 6 – DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureata.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie Laureatem albo jego praca zostanie opublikowana przez Organizatora w sposób opisany w § 5 niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres mailowy organizatora kontakt@sharpeo.com. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek, gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana pod adresem, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.